Provisional Tax

Tìm hiểu về Hệ thống Thuế dự toán

Thuế dự toán là một cách quản lý thuế thu nhập của bạn bằng cách trả dần khoản thuế phải nộp cho năm tới ngay trong năm nay.

COVID-19 và Thuế dự toán

Bài viết này sẽ đưa ra những quy tắc thông thường của Thuế dự toán. Tuy nhiên, dưới sự ảnh hưởng của COVID-19, những trường hợp ngoại lệ và các biện pháp giảm thuế cụ thể đã được tạo ra để hỗ trợ các doanh nghiệp đối phó với khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh:

 • Ngưỡng thuế thu nhập còn lại (Residual income tax – RIT) đối với thuế dự toán tăng từ $2.500 lên $5.000 từ năm tính thuế 2020/21. Điều này có nghĩa là bạn chỉ phải nộp thuế dự toán nếu bạn số thuế phải nộp còn lại của bạn cuối năm trước trên $5.000 (thay vì $2.500 vào năm tính thuế 2019/20 và các năm trước đó).
 • Nếu doanh nghiệp của bạn chịu ảnh hưởng của COVID-19 và:
  • Bạn cần phải ước tính lại thuế dự toán của bạn vì thu nhập của bạn không đạt dự tính và bạn đã nộp thừa thuế dự toán, có thể bạn sẽ được hoàn trả sớm phần nộp thừa này.
  • Nếu bạn không thể nộp thuế trước ngày tới hạn, Inland Revenue có quyền quyết định sẽ xóa khoản tiền phạt và tiền lãi cho bạn hay không. Ngay khi có thể, bạn nên thông báo về thời điểm bạn có thể nộp thuế hoặc yêu cầu trả dần nhiều lần. Khi đó, bạn có thể đạt đủ điều kiện để được xóa bỏ UOMI (tiền lãi phải trả cho khoản tiền thuế nộp thiếu)

Bạn có thể sẽ phải nộp thuế dự toán khi…

Nếu số thuế phải nộp trên tờ khai thuế thu nhập gần nhất của bạn nhiều hơn $5,000, bạn có thể phải nộp thuế dự toán cho năm sau. Bạn sẽ không phải nộp thuế dự toán nếu thuế thu nhập còn lại (RIT) của năm trước đó của bạn từ $5,000 trở xuống.

Số lần trả góp thuế dự toán mà bạn thực hiện tùy thuộc vào cách bạn tính thuế dự toán của mình. Nếu bạn đã đăng ký GST, thì số lần trả góp thuế dự toán sẽ được xác định dựa trên tần suất bạn nộp tờ khai thuế.

Ngay cả khi bạn không phải nộp thuế dự toán, bạn vẫn có thể chọn làm như vậy.

Residual income tax (RIT) là gì?

Residual income tax – Thuế thu nhập còn lại là phần còn lại của số thuế bạn phải nộp sau khi trừ đi các khoản miễn thuế được hưởng và các khoản PAYE đã được khấu trừ. RIT được sử dụng để tính số thuế dự toán bạn phải nộp.

Nếu tôi không nộp thuế dự toán thì sao?

Nếu bạn phải nộp thuế dự toán nhưng bạn không nộp, nộp thiếu hoặc nộp muộn, bạn có thể sẽ phải chịu cả tiền phạt và lãi của tiền thuế nộp thiếu (UOMI – Use of money interest). Có một số cách tính thuế dự toán sẽ giúp bạn tránh việc phải trả UOMI.

Các cách tính thuế dự toán

Bạn có thể lựa chọn một trong những cách tính sau (chi tiết ở bảng dưới cùng):

 1. Tiêu chuẩn (Standard)
 2. Ước tính (Estimation)
 3. Sử dụng GST ratio – chỉ khi bạn đã đăng ký GST
 4. Accounting Income Method (AIM)

Khi nào bạn phải trả thuế dự toán?

Số lần bạn phải nộp thuế dự toán trong năm sẽ phụ thuộc vào cách tính thuế dự toán của bạn, và số lần bạn nộp thuế GST (nếu có đăng ký). Nếu ngày quyết toán của bạn là 31/3 và bạn dùng cách tính tiêu chuẩn hoặc ước tính để tính thuế dự toán phải nộp, hạn nộp thuế dự toán của bạn sẽ là:

  Không đăng ký GST Đăng ký GST và nộp hàng thàng hoặc 2 tháng một lần Đăng ký GST và nộp 6 tháng một lần
Trả góp lần 1 28/8 28/8 28/10
Trả góp lần 2 16/1 15/1 7/5
Trả góp lần 3 7/5 7/5  

Nếu bạn sử dụng GST ratio, bạn sẽ phải nộp thuế dự toán và GST cùng một lúc dựa trên tờ khai thuế chung. Nếu ngày quyết toán của bạn là 31/3, hạn nộp thuế dự toán sẽ là:

Trả góp lần 1 28/6
Trả góp lần 2 28/8
Trả góp lần 3 28/10
Trả góp lần 4 15/1
Trả góp lần 5 28/2
Trả góp lần 6 7/5

Safe harbour taxpayer & GST Ratio taxpayer: use of money interest

Safe harbour taxpayer là người nộp thuế:

 • Dùng phương pháp tiêu chuẩn để xác định và nộp RIT của mình trong năm nay
 • Có RIT trong năm nhỏ hơn $60,000, và
 • Trong năm nay chưa có giấy chứng nhận miễn thuế Resident Withholding Tax

Là một safe harbour taxpayer, bạn không phải trả UOMI, trừ khi bạn không thực hiện đủ nghĩa vụ thuế trong năm của mình. Nếu bạn chọn cách ước tính thuế dự toán của mình mà không chọn tham gia chương trình safe harbour, bạn sẽ phải chịu UOMI cho bất kỳ khoản thuế dự toán nộp thiếu nào kể từ ngày trả góp đầu tiên.

Nếu bạn chọn cách sử dụng GST ratio để xác định thuế dự toán phải nộp cho cả năm, bạn sẽ không phải trả UOMI nếu nộp thiếu.

Nếu bạn là một safe harbour taxpayer hoặc sử dụng GST ratio để tính thuế dự toán, bạn sẽ không được nhận UOMI nếu nộp thừa thuế dự toán trong năm (mặc dù lãi suất vượt thanh toán hiện tại cũng chỉ là 0%)

Lựa chọn nộp thuế dự toán

Kể cả khi bạn không cần phải nộp thuế dự toán, bạn vẫn có thể lựa chọn tham gia nộp loại thuế này. Bạn sẽ đủ điều kiện nếu bạn đã nộp trên $5,000 thuế thu nhập và nếu trong ngày nộp thuế đầu tiên, bạn mong muốn tham gia nộp thuế dự toán trong năm đó. Quyết định này của bạn sẽ ảnh hưởng tới các tờ khai thuế hàng năm có liên quan.

Trong trường hợp bạn đã nộp thuế dự toán và sau đó nhận ra rằng mình không cần phải nộp loại thuế này, bạn có thể sẽ nhận được UOMI tính trên phần thuế đã nộp thừa (tuy nhiên vì lãi suất vượt thanh toán hiện tại là 0% nên bạn sẽ không nhận được khoản UOMI nào). Nếu tỷ lệ này tăng trong tương lai, UOMI sẽ được tính từ ngày đầu tiên sau ngày bạn nộp thuế. Nếu bạn là một safe harbour taxpayer, bạn sẽ không được nhận UOMI.

Tự nguyện nộp thuế dự toán

Một trong những lợi ích khi tự nguyện nộp thuế dự toán là bạn sẽ được giảm khoản UOMI phải nộp cho bất kỳ khoản thuế nộp thiếu nào đã biết. Nếu là một safe harbour taxpayer, bạn không cần phải ước tính cũng như phải trả bất kỳ khoản UOMI nào.

Người tự nguyện nộp thuế dự toán có thể sẽ nhận được tiền lãi, tuy nhiên lãi suất này thường thấp hơn lãi suất của các ngân hàng thương mại. Từ 8/5/2020, lãi suất vượt thanh toán của Inland Revenue vẫn giữ ở mức 0.0%.

Tiền phạt và tiền lãi cho phần thuế dự toán chưa nộp            

Tiền phạt nộp chậm thuế và UOMI được áp dụng khi nộp thiếu thuế dự toán.

Tiền phạt nộp chậm thuế Phải nộp bao nhiêu Nộp khi nào Tính dựa trên
Ban đầu 1% Ngay sau ngày tới hạn nộp thuế Số tiền thuế còn nợ
  4% Cuối ngày thứ 7 sau ngày tới hạn nộp thuế Tiền thuế + tiền phạt còn nợ

Tiền phạt chậm nộp thuế không được áp dụng khi tiền thuế chưa nộp nhỏ hơn hoặc bằng $100. Tiền phạt nộp chậm chỉ được tính khi khoản nợ RIT thực tế của bạn trong năm đã được biết. Điều này là do tiền phạt nộp chậm chỉ phát sinh đối với khoản thuế dự toán chưa nộp trong trường hợp thuế dự toán phải nộp lớn hơn thuế dự toán đã nộp. Thuế dự toán phải nộp là khoản ít hơn giữa:

 • Số thuế dự toán tạm tính phải nộp (theo cách tính đã chọn); và
 • Một phần thích hợp trong RIT của bạn trong năm

UOMI đều được áp dụng trong cả hai trường hợp nộp thừa hoặc nộp thiếu thuế dự toán kể từ ngay sau ngày nộp thuế dự toán lần đầu tiên nếu bạn không phải là một safe harbour taxpayer. Lãi suât hiện tại Inland Revenue đưa ra cho khoản thuế chưa nộp là 7.28% và lãi suất Inland Revenue trả khi bạn vượt thanh toán là 0.0%.

Người nộp thuế dự toán mà không phải là một safe habour taxpayer nhưng sử dụng phương pháp tiêu chuẩn sẽ không có nghĩa vụ trả UOMI trong hai lần trả góp thuế dự toán đầu tiên, nhưng sẽ phải trả lãi với bất kỳ khoản nộp thiếu nào hoặc nhận tiền lãi với khoản tiền vượt thanh toán kể từ ngày trả góp lần thứ 3. Khi kỳ trả góp thứ 3 đến sau khi kết thúc năm phát sinh thu nhập, nếu nghĩa vụ thuế có thể tính chính xác, số tiền thuế dự toán chính xác có thể được nộp vào kỳ trả góp thứ ba để giảm thiểu rủi ro với UOMI.

Chiết khấu thanh toán sớm cho các doanh nghiệp nhỏ mới hoạt động

Nếu bạn mới mở doanh nghiệp, bạn không cần phải nộp thuế dự toán cho tới năm phát sinh thu nhập ngay sau năm đầu tiên mà RIT của bạn vượt qua $5,000. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này có nghĩa là bạn sẽ phải nộp số tiền thuế của hai năm trong năm đầu tiên mà bạn bắt đầu phải nộp thuế dự toán.

Nếu bạn tự kinh doanh hoặc là thành viên hợp danh, bạn có thể được chiết khấu 6.7% trên thuế thu nhập phải nộp tính trên thu nhập kinh doanh nhận được (tức là không phải lãi, cổ tức, tiền bản quyền, tiền thuê hoặc thu nhập thụ hưởng) trước năm thu nhập mà bạn phải nộp thuế dự toán lần đầu tiên.

Việc chiết khấu giúp các chủ doanh nghiệp mới nộp thuế sớm và giúp giảm căng thẳng về tài chính trong năm đầu tiên phải nộp thuế dự toán.

Tax pooling

Tax pooling giúp bạn chuẩn bị tài chính cho lần nộp thuế dự toán sắp tới và dời lịch nộp thuế lại mà không chịu khoản tiền phạt nộp muộn của Inland Revenue hay UOMI.

Bạn thanh toán cho một bên trung gian được ủy quyền như Tax Management NZ (TMNZ) một khoản phí một lần được khấu trừ và họ sẽ thay mặt bạn thu xếp khoản thanh toán thuế dự toán sắp tới. Khoản tiền này được giữ trong một tài khoản Inland Revenue, được giám sát bởi một người được ủy thác độc lập. Khi bạn trả nợ gốc vào ngày đã thỏa thuận với bên trung gian, người được ủy thác độc lập hướng dẫn Inland Revenue chuyển tiền thuế vào tài khoản Inland Revenue của bạn. Inland Revenue sẽ coi là nộp thuế đúng hạn sau khi việc chuyển tiền được xử lý.

Khuyến nghị

Nếu doanh nghiệp của bạn phải nộp thuế dự toán, bạn sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau, một số trong số đó có thể phù hợp với doanh nghiệp của bạn hơn những lựa chọn khác. Điều quan trọng là phải có kế hoạch thuế phù hợp, để bạn đáp ứng các nghĩa vụ thuế của mình mà không bị phạt hoặc phải trả thêm tiền lãi hoặc bị siết chặt dòng tiền của doanh nghiệp.

So sánh các cách tính thuế dự toán

Standard Estimation GST ratio Accounting Income
Phần trả góp sẽ được tính dựa trên….
105% của RIT năm tính thuế trước, HOẶC 110% của RIT 2 năm trước (chọn cách này nếu bạn chưa nộp tờ khai thuế năm ngoái, ví dụ khi cơ quan thuế gia hạn thêm thời gian)

Ví dụ:

Trong năm phát sinh thu nhập 2022, John có khoản phải trả cho RIT là $55.000 nhưng anh ấy chưa nộp tờ khai thuế cho năm 2022. RIT của John cho năm phát sinh thu nhập 2021 là $65.000. Sử dụng phương pháp tiêu chuẩn, John có thể tính thuế dự toán cho năm 2023 như sau:

RIT 2021 $65,000
+ 10% $6,500
Thuế dự toán 2023 $71,500

Nếu John đã nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2022, thuế dự toán năm 2023 tính theo cách tính tiêu chuẩn sẽ là $57,750 (=$55,000 x 105%)

Một ước tính công bằng và hợp lý về RIT của bạn cho năm tính thuế thu nhập. Nộp dự toán trực tuyến hoặc điện thoại 0800 775 247. Phần trăm của vật tư chịu thuế GST

Gửi cho Inland Revenue lựa chọn của bạn trước ngày đầu tiên của năm phát sinh thu nhập. Inland Revenue sẽ tính tỷ lệ và thông báo cho bạn trước khi khoản thanh toán thuế dự thu của bạn đến hạn

Phần mềm của bạn sẽ tính các khoản thanh toán, ngày nộp tờ khai và thực hiện việc thanh toán.

Bạn chỉ phải nộp thuế dự toán khi doanh nghiệp của bạn có lãi. Nếu doanh nghiệp của bạn thua lỗ, bạn có thể nhận được tiền hoàn lại ngay lập tức thay vì đợi đến cuối năm.

Tôi có đủ điều kiện để sử dụng cách tính này không?
Không có điều kiện nào, đây là lựa chọn mặc địch Không có điều kiện nào, chỉ cần gửi dự tính của bạn về RIT trong năm phát sinh thu nhập đúng hoặc trước ngày tới hạn của một kỳ trả góp thuế dự toán Điều kiện:

·     Bạn đang kinh doanh và đăng ký GST trong tất cả các năm tính thuế trước và một phần của năm tính thuế trước khi sử dụng phương pháp này

·     RIT năm ngoái của bạn lớn hơn $5,000 và lên đến $150,000

·     Bạn nộp tờ khai thuế hàng tháng hoặc hai lần trong một tháng

·     Không phải công ty hợp danh

·     Tỷ lệ mà Inland Revenue tính cho bạn nằm giữ 0 và 100%

Bạn đủ điều kiện nếu có doanh thu dưới $5m một năm và bạn sử dụng phần mềm kế toán hỗ trợ AIM đã được phê duyệt như MYOB, Reckon hoặc Xero.

Bạn không cần đăng ký để sử dụng AIM, hãy thiết lập trong phần mềm của bạn.

Nộp thuế như thế nào?
Trả góp 3 lần (thường thấy). Nộp tờ khai thuế và thanh toán trong myIR Trả góp 3 lần (thường thấy). Nộp tờ khai thuế và thanh toán trong myIR Mỗi 2 tháng (6 lần trả góp). Nộp tờ khai thuế và thanh toán trong myIR Điều chỉnh theo tờ khai thuế GST. Gửi báo cáo hoạt động thông qua phần mềm của bạn và thanh toán tiền thuế
Hữu ích nếu…
Thu nhập của bạn ổn định hoặc tăng lên trong năm tới. Bạn biết thu nhập của bạn sẽ giảm trong năm tới. Bạn muốn tránh việc nộp quá nhiều thuế Thu nhập kinh doanh của bạn giảm hoặc biến động trong năm Doanh nghiệp của bạn đang phát triển.

Bạn mới bắt đầu kinh doanh.

Bạn có thu nhập theo mùa vụ hoặc không thường xuyên.

Khó để dự đoán chính xác thu nhập của bạn.

Bạn có phần mềm kế toán hoặc muốn bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán.

Tôi có phải trả UOMI không?
Không phải trả trong 2 lần trả góp đầu tiên, áp dụng từ lần trả góp thứ 3. Không phải trả nếu bạn là safe harbour taxpayer Phải trả nếu ước tính thiếu Không phải trả Không phải trả nếu nộp thuế đủ và đúng hạn
Cần cẩn thận…
Bạn có thể đổi từ cách tính tiêu chuẩn sang ước tính bất kỳ lúc nào.

Bạn không thể đổi sang GST ratio hoặc AIM trong cùng một năm tính thuế

Bạn phải sửa đổi ước tính của mình cho năm tính thuế nếu hoàn cảnh thay đổi trong năm tính thuế và ước tính của bạn không còn công bằng và hợp lý.

Bạn có thể bị phạt vì nộp thiếu nếu ước tính thiếu còn nếu uớc tính cao hơn thực tế thì không có vấn đề gì.

Nếu bạn quyết định không sử dụng cách tính này nữa trước ngày trả góp đầu tiên, bạn có thể đổi sang cách tính tiêu chuẩn hoặc ước tính.

Tuy nhiên, nếu bạn không dùng cách này nữa sau ngày trả góp đầu tiên, bạn chỉ có thể dùng cách ước tính cho tới hết năm phát sinh thu nhập này

Sai sót khi nhập dữ liệu vào phần mềm sẽ dẫn tới sai lệch trong tính thuế dự toán. Hãy giám sát để đảm bảo nhập đúng dữ liệu.

 Source: CCH & IRD